ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟ ΣΚΟΡΠΙΟ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

NEW MOON IN SCORPIO 13 NOVEMBER 2023

Sharing is caring:

NEW MOON IN SCORPIO 13 NOVEMBER 2023


NEW MOON IN SCORPIO 13 NOVEMBER 2023

By astrologer, Andrew Ifandis


Request a reading with astrologer Andrew Ifandis

Facebook Messenger   |   Instagram   |   Contact Form


The New Moon in Scorpio hides changeable feelings, emotional climax and unexpected developments.

The New Moon takes place at 20° 43′ of the Zodiac and like every New Moon brings new events and opens a new chapter in our lives.

What is important to understand with this moon is that it is planting the seeds for the future, it is planting the seeds to end situations that have tired us, confused us, and thrown us down emotionally.

In the previous period, Venus in Virgo, Mars in Scorpio and Mercury in Scorpio also, formed a landscape which was quite difficult. Without proper management of emotions, with emotional tension or charging, and with fights.

The inability of Venus to find the dream as she is lost in the practicality of Virgo, the passion, the psychological, internal, suffocating pressure that Mars has on Scorpio, and most importantly the two very difficult eclipses that preceded , all have formed explosive situations for our relationships.

Some relationships are over, some relationships are balancing on a tightrope, and inside us everything is bubbling.

And now comes this New Moon so we can move to the next chapter. Deep sentimentality and insights at the same time. The conscious self tries to understand and dives into the recesses of the soul. Intuition, on the other hand, tries to call out to us, and help us find a way through Scorpio’s existential search. To figure out what it is that we want, what it is that we desire.

This New Moon will bring deep insights that come from within our Soul.

Scorpio through complexity wants to find the ultimate Connection, the ultimate Union of I and You within a relationship. This New Moon wants to transform and make relationships strong again

Opposite to the Sun and Moon, Uranus from Taurus influences in a dual way.

On the one hand, it disturbs any sense of security. It shakes us and jolts us. It’s time for big decisions. All this creates great psychological tension. All of this creates volatility in sentiment. All this makes us want changes immediately which we feel weak in putting them into practice. We need to see things in their simplicity. We need to get away from anything negative that the Scorpio Sign symbolizes. Manipulation, jealousy, passive-aggressive behavior.

On the other hand, this New Moon calls us to change how we define our security. She wants to change the form of relationships as we had them until now. Only through a new form, relationships that have suffered, or that have reached the extremes, can have life.

It’s All or Nothing!

Rulers of the New Moon are Mars and Pluto. Mars in conjunction to the Sun and Moon, in close conjunction to Mercury and in a trine to Neptune.

Uranus which is the agitator and wants to bring change is in Taurus. Ruler of Uranus is Venus in Libra that makes a beautiful sextile to Mercury.

What does all these aspect mean? They mean that Mars is in his own Sign, and Venus in her own Sign,  and they are both rulers of the Moon Nodes.

Both the male and the female have a dominant role and they are both the ones who will determine the developments.

Mars must dare, must act, show passion, away from stratagems. It needs to operate with passion and extreme insight. To be focused on the common good and the ultimate Union. Away from Ego and manipulative attitudes.

Venus must understand where the balance is, where the justice is, and to act in the relationship through a spirit of cooperation.

We are two, we are not one.

Uranus will do as Venus tells him. If  Venus seeks peace, rather than continuing the war, Uranus will bring balance back into the relationship. It will bring tranquillity and beauty again.

If we want to be two, any traits stemming from Libra vanity or any passive-aggressive stance, the silly fights for things that aren’t worth arguing about, must stop. If not then Uranus will bring down the Tower, the lightning will strike, and the lovers will be thrown to the ground.

The good thing about this New Moon is that Mars is making a magic trine to Neptune. An aspect that makes us believe in the miracle again. To pursue our dream with passion and to act from a position of power, but also with a great disposition for forgiveness and understanding.

Neptune is in a trine to the Sun and the Moon as well, something which comes as a counterbalance to the shock that Uranus wants to cause. An awakening, a shock that is only meant to shake us before it’s too late.

Neptune, as a counterweight to this shock, wakes up the dream in us, stirs to life in us again a mingling of selfless love, and romance. It gives us faith again for a common dream.

I characterize this New Moon as an amazing New Moon that aims through the collapse of everything bad to rebuild romance.

We will see with this New Moon couples disagreeing or arguing because the issues and situations are not yet fully resolved through, but so that they can live their dream.

The Tower will not fall as long as we believe in the common dream.

First comes love. The dream and the inspiration also come first. The relationship comes first.

This is the foundation on which the Union is built. A Union which, through the deep psychology of the relationship and through the transformation sometimes of the one person, sometimes of the other, can become even stronger and even closer.

Let’s be careful not to tear down the beautiful things we have built up to this day.

This New Moon has many good aspects.

Neptune trine Moon. Neptune trine Sun. Neptune trine Mars. Mars conjunct Sun. Mars conjunct Moon. Uranus sextile Neptune, and Neptune sextile Pluto.

It also has Uranus opposing to the Sun and Moon which is double-edged sword aspect. It can either act as a wake-up, or to completely tear down the tower structure.

Mercury is important in two ways. The way of communication is the key…

From the Sign of Sagittarius we should be careful with our words, exaggerations, our manner.

The sextile Mercury makes to Venus in Libra are the words of understanding that can be spoken and heal from the trauma of the Eclipses.

The square that Mercury makes with Saturn from Pisces is bad communication and harsh words which can bring the end…

This New Moon is a crossroads that calls us all to act with mental strength and with respect for the relationship, above our personal EGO.

It calls us to have faith in the dream, and thus to finally be able to transform all the previous bad experiences brought by the eclipses… into a meaningful new beginning!

The choice is yours.

The Universe has brought you at a Crossroad.

 


Request a reading with astrologer Andrew Ifandis

Facebook Messenger   |   Instagram   |   Contact Form


 

SUPPORT COSMOS OF ASTROLOGY


COSMOS OF ASTROLOGY MOVED TO AN UPGRADED HOSTING PACKAGE Cosmos of Astrology site has been upgraded and is now giving you quality astrology combined with speed! Dear readers, Cosmos relies on your help to continue to provide for you, not only the best content, but also a smooth and fast internet experience. If you feel so, make a donation to actively support and show your appreciation! Thank you!
Your support makes a big impact. Any gift amount is greatly appreciated.

THE IMPORTANCE OF AN ASTROLOGICAL READING

Andrew Ifandis approaches the horoscope as a portrait of a person’s inherent potential. A reading can reveal your natal chart’s dynamics, prepare you for the future and can constructively help you towards awareness, self-realization and externalizing of your most creative.

 

GET YOUR OWN READING! GO TO SHOP


© Andrew Ifandis-Cosmos of Astrology No part of this article may be used without written consent of the author, unless credit and reference to this website are provided.
ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΘΕΝΟ

NEW MOON IN VIRGO 15 SEPTEMBER 2023

Sharing is caring:

NEW MOON IN VIRGO 15 SEPTEMBER 2023


NEW MOON IN VIRGO 15 SEPTEMBER 2023

By astrologer, Andrew Ifandis


Request a reading with astrologer Andrew Ifandis

Facebook Messenger   |   Instagram   |   Contact Form


A truly magnificent New Moon takes place on September the 15th in the Sign of Virgo. It is a New Moon that brings the seeds of renewal and is particularly favourable for planning new endeavours and new initiatives.

At 21°58′ in the Virgo Sign, this Moon is a new cycle, spreading through space and time. It is a circular wave like that caused by a stone when it falls on the surface of a lake. A circle, spreading from the center outward, growing ever larger in circumference, ever expanding, until finally it spreads so wide that it is indistinguishable from the rest of the water, and disappears into the whole.

It is an expansion this New Moon. A call to open up as much as you can the extent of your perception. To receive a mental stimulation at the center of your being. To let it resonate within you.

Constantly expanding… through the process of analysis, organization of thought, expression of judgment and critical thinking which the Virgo Sign has, to let this stimulus wave spread…

… spread enough that it leaves the mental level and reaches the emotional abstraction of the Pisces Sign on the opposite side.

Where the qualities are more psychic and abstract…

It is meditation and contemplation this New Moon. It is a new thinking. A new idea. A new conception. A new stimulus.

 

In the trine that Uranus makes with it, from Taurus, this moon is a renewal of feeling and being.

You’re going to grasp something. You will realize something. Somehow you will organize it. Somehow you will think about it and put it into action.

Have faith because this New Moon holds secrets and will work positively in the area of your horoscope in which it occurs.

It bears a seed of judgment, discernment, analysis and critical thinking.

It brings change in the way you are, the way you act, the way you feel. It brings renewal in how you give and receive intimacy. It favors moves, home changes, home purchases and contract signings.

 

The New Moon in Virgo has secrets yes… as the invisible Moon in the night skies is weaving around her a beautiful shawl of synchronicities.

  • Synchronicity 1: The New Moon occurs on the exact same degree that Mercury retrograded on August the 23rd.
  • Synchronicity 2: Jupiter as the New Moon occurs, is within just 2 minutes of a degree, on the exact same position it was in when Mercury retrograded!
  •  Synchronicity 3: Mercury now stands almost on the degree where the previous Full Moon in Pisces took place.
  • Synchronicity 4: Mercury is again in direct motion approximately 12 hours after this New Moon.

Since this New Moon is ruled by Mercury, all of the above mean that for matters that began to concern you on August the 23rd, with this New Moon, an idea, a conception, a thought, an acquaintance, now is coming forth that works like a DEUS EX MACHINA!

Things are suddenly clear! After a non-stop and tedious process of analysis, suddenly your perception on what has been bothering you is cleared.

You now see how situations, aspirations, ideas, thoughts can be organized in a better way. You realize that you can prepare and you can also start whatever ventures you have in mind.

This is the perfect time to set your intentions!  The seed you plant by meditating with this New Moon will have deep roots, and will grow as it is based on the good work you have done in the past.

  • Synchronicity 5: As this New Moon brings you realizations, Mars and Venus begin to approach in a sextile aspect. An aspect that will never be exact but will nonetheless bring the two love planets close to within half a degree of each other.

The last time Mars and Venus made an exact aspect to each other was on March 11, 2023, a full six months ago!

This means that tentatively, albeit shyly, or introspectively, or even with a bit of grumbling, the problems in proximity and romantic matters, which peaked in the summer with Venus’ retrograde, then with Mercury’s retrograde, and then with the last difficult Full Moon, are now finally starting to resolve.

 

This New Moon is ideal, NOT for having extensive and detailed discussions with your significant other about your relationship issues, but it is BEST for planting a seed in his or her mind, a thought, an idea, about something you really want, and leave it there…

The seed, believe me, will pick up! As long as your intention is clear and serves both you and your partner.

So, enjoy this New Moon, which is beneficial, refreshing, which opens your perception, and which works like a surprise that comes suddenly, bringing solutions to issues and situations that have been bothering you for a long time.

Wear it like a shawl around you and… (this is a secret between you and me), don’t worry about its opposition to Neptune because this opposition is part of an astrological formation called a kite, which can only be positive!

 

I wish you a beautiful and refreshing New Moon!

 


Request a reading with astrologer Andrew Ifandis

Facebook Messenger   |   Instagram   |   Contact Form


“Sharing is Caring” – If you enjoyed this article please share on social media

Do not pass the blessing of making a donation to Cosmos of Astrology

and show your appreciation

SUPPORT COSMOS OF ASTROLOGY


COSMOS OF ASTROLOGY MOVED TO AN UPGRADED HOSTING PACKAGE Cosmos of Astrology site has been upgraded and is now giving you quality astrology combined with speed! Dear readers, Cosmos relies on your help to continue to provide for you, not only the best content, but also a smooth and fast internet experience. If you feel so, make a donation to actively support and show your appreciation! Thank you!
Your support makes a big impact. Any gift amount is greatly appreciated.

THE IMPORTANCE OF AN ASTROLOGICAL READING

Andrew Ifandis approaches the horoscope as a portrait of a person’s inherent potential. A reading can reveal your natal chart’s dynamics, prepare you for the future and can constructively help you towards awareness, self-realization and externalizing of your most creative.

 

GET YOUR OWN READING! GO TO SHOP


© Andrew Ifandis-Cosmos of Astrology No part of this article may be used without written consent of the author, unless credit and reference to this website are provided.
ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΑ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

NEW MOON IN LEO 16 AUGUST 2023

Sharing is caring:

NEW MOON IN LEO 16 AUGUST 2023


NEW MOON IN LEO 16 AUGUST 2023

By astrologer, Andrew Ifandis


Request a reading with astrologer Andrew Ifandis

Facebook Messenger   |   Instagram   |   Contact Form


The New Moon in Leo takes place on August 16, 2023 at 23°17′ degree of the Leo Sign.

This is a New Moon that brings with it all the themes of the Venus – Sun conjunction that happened  three days before it. A New Moon that plants the seeds of renewal, new goals and new beginnings.

As it occurs in the sign of Leo, this New Moon is also a new cycle for how you self-define yourself, and what you like to do. It awakens within you questions of self-expression, of creativity, and at the same time it brings forth a passion, that flows from what you genuinely enjoy to do.

The Leo New Moon emphasises a renewed self-confidence as well. Confidence which comes as a result of all the revisions you have made in the last few days, as retrograde Venus has and continues to raise, issues and questions about your relationships and values.

Revisions regarding your worth. How much you are deserving and whom you value, in every role and on every level. Professional, erotic, relational, creative, emotional.

You are becoming well aware that something is changing within you. And you long for changes!

You long for them not necessarily because you are not good where you are, and with whom you are, but because YOU now realize that you have merit, potential to shine, and you are passionate about achieving what you deserve!

“You will have what you deserve, my dear Lion”, the New Moon says to you, and by the word Lion, of course, it does not refer to your Sign, but to the power and magnificence with which you ought to move.

Yes you will set goals. You will know in your heart you deserve THE BEST. You will further re-define existing relationships, partnerships, people, pursuits, tastes and appetites.

BUT you will accomplish all this, this New Moon TELLS, because you will be listening to YOUR HEART and drawing on YOUR STRENGTH.

What is rightfully yours will come, as long as you do not seek it with eagerness, arrogance, selfishness, or inflamed and burning with vanity.

This is a Moon that also closes out issues about independence and about whether you get what you deserve, which have culminated in early February 2023.


Now an important thing, in my opinion, is that the square that this New Moon makes to planet Uranus, is not indicative of breakups, sudden revelations in relationships and twists and turns where we least expect them.

My Astrological view cannot see the square separate from the fact that Venus is retrograde and has just conjoined the Sun, while we have the New Moon immediately afterwards.

So, for me this square is the changes that are taking place within you.

It is no permanent breakups, neither is it eruptions and unexpected surprises and changes – at least as long as the influence of this New Moon lasts, if not for longer. That is until the next Full Moon at the very least!

To me the square is the inner release you are already feeling or the need for liberation you are striving for, and which you will negotiate internally FIRST with yourself.

If a permanent separation, rupture, change is to come, it will come because YOU will decide it and after September the 16th!

So it will not be a sudden separation or any change, nor will it be immediate but a result of a process.

The same of course applies to separations and distancing in relationships that have already taken place over the previous period of the last few weeks.

They are not final yet and the landscape is not yet settled.

Uranus is shaking up our certainties, but as long as Venus remains retrograde (until September 3), and because when it turns direct, we will already be having Mercury retrograde and till September the 16th, nothing final and definitive regarding our relationships has already happened or is going to happen.

This New Moon in Leo is “Principle of Uncertainty”, and constant variability is what will apply in my Astrological view, rather than definitive separations.

So New Moon in Leo: Possible tensions YES, definitive breakups NO.

 

We should also take into account the following important astrological fact.

The New Moon and Venus may be in a very tight square to Uranus, but we also have Mars and Mercury from the Virgo Sign in a trine to Uranus.

This creates a planetary formation called the Middle Learning Triangle, between the New Moon and Venus – Mars and Mercury – and Uranus.

This formation speaks of careful and steady dealing with problems as they arise, of experimentation aimed at better adapting ourselves to situations, and of final solutions to problems and drastic and thoughtful decisions which are now being formed.

It is an opportunity through temporary crisis this Moon.

So don’t be afraid of Uranus falling on your head but instead set your goals, internally first, autonomously and freely. Listen to your heart, and believe in your power. Calculate and measure your next steps well and even dare to take the first one today!

From this very moment!

 


Request a reading with astrologer Andrew Ifandis

Facebook Messenger   |   Instagram   |   Contact Form


“Sharing is Caring” – If you enjoyed this article please share on social media

Do not pass the blessing of making a donation to Cosmos of Astrology

and show your appreciation

SUPPORT COSMOS OF ASTROLOGY


COSMOS OF ASTROLOGY MOVED TO AN UPGRADED HOSTING PACKAGE Cosmos of Astrology site has been upgraded and is now giving you quality astrology combined with speed! Dear readers, Cosmos relies on your help to continue to provide for you, not only the best content, but also a smooth and fast internet experience. If you feel so, make a donation to actively support and show your appreciation! Thank you!
Your support makes a big impact. Any gift amount is greatly appreciated.

THE IMPORTANCE OF AN ASTROLOGICAL READING

Andrew Ifandis approaches the horoscope as a portrait of a person’s inherent potential. A reading can reveal your natal chart’s dynamics, prepare you for the future and can constructively help you towards awareness, self-realization and externalizing of your most creative.

 

GET YOUR OWN READING! GO TO SHOP


© Andrew Ifandis-Cosmos of Astrology No part of this article may be used without written consent of the author, unless credit and reference to this website are provided.
ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΑ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΑ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

Sharing is caring:

ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΑ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023


ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΑ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

Από τον αστρολόγο Andrew Ifandis


Επικοινώνησε μαζί μου για προσωπική συνεδρία

Facebook Messenger   |   Instagram   |   Φόρμα επικοινωνίας


Η Νέα Σελήνη στο Λέοντα πραγματοποιείται στις 16 Αυγούστου 2023 και στη μοίρα 23°17’ του Ζωδίου.

Είναι γενικά μια νέα ώθηση για όλους και όλες ανεξάρτητα από ζώδιο, και πάντα με βάση το ποιόν τομέα (Αστρολογικό Οίκο) επηρεάζει στον προσωπικά σας χάρτη.

Θα δοκιμάσει περισσότερο τις σχέσεις των Σταθερών Ζωδίων, ΤΑΥΡΟΥΣ, ΛΕΟΝΤΕΣ, ΣΚΟΡΠΙΟΥΣ, και ΥΔΡΟΧΟΟΥΣ που είναι γεννημένοι τις πρώτες 5 ημέρες του γ’ δεκαημέρου, ή όσους και όσες από εσάς έχετε τον ωροσκόπο σας, το μεσουράνημα σας, ή πλανήτες στις μοίρες 20° έως 25° των παραπάνω ζωδίων.

Αρκετά βοηθητική για να κάνετε επιτέλους αλλαγές και να φανεί η αξία σας για ΚΑΡΚΙΝΟΥΣ, ΠΑΡΘΕΝΟΥΣ, ΙΧΘΥΕΣ και ΑΙΓΟΚΕΡΟΥΣ, οι οποίο είναι γεννημένοι τις τελευταίες ημέρες του β’ δεκαημέρου ή για όσους και όσες από εσάς έχετε τον ωροσκόπο σας, το μεσουράνημα σας, ή πλανήτες στις μοίρες 20° έως 24° των παραπάνω ζωδίων.


Πρόκειται για μια Νέα Σελήνη η οποία φέρνει μαζί της όλη τη θεματική της συνόδου του Ήλιου με την Αφροδίτη και φυτεύει ένα σπόρο ανανέωσης, νέων στόχων και νέων ξεκινημάτων.

Καθώς γίνεται στο Ζώδιο του Λέοντα η Νέα Σελήνη αυτή είναι και ένας νέος κύκλος, για το πως αυτό-προσδιορίζεσαι, για το τι σου αρέσει να κάνεις. Ξυπνάει μέσα σου θέματα αυτό-έκφρασης, θέματα δημιουργικότητας, αλλά και ένα πάθος που πηγάζει από αυτό που πραγματικά σε ευχαριστεί.

Είναι μια Νέα Σελήνη που έχει έντονο επίσης το στοιχείο μιας ανανεωμένης αυτοπεποίθησης η οποία και έρχεται σαν αποτέλεσμα όλων των αναθεωρήσεων που έκανες το προηγούμενο διάστημα, καθώς η ανάδρομη Αφροδίτη έθεσε αλλά και συνεχίζει να θέτει τα θέματά και τα ερωτήματά της σε θέματα σχέσεων αλλά και αξιών.

Αναθεωρήσεις αναφορικά με το τι αξίζεις. Πόσο αξίζεις και ποιους αξίζεις, σε κάθε ρόλο και σε κάθε επίπεδο. Επαγγελματικό, ερωτικό, σχεσιακό, δημιουργικό, συναισθηματικό.

Αντιλαμβάνεσαι καλά ότι κάτι αλλάζει μέσα σου. Και λαχταράς αλλαγές! Τις λαχταράς όχι απαραίτητα γιατί δεν είσαι καλά όπως είσαι, εκεί που είσαι, και με όποιους είσαι, αλλά γιατί ΕΣΥ πλέον συνειδητοποιείς ότι έχεις αξία, δυνατότητες λάμψης, και παθιάζεσαι για να πετύχεις αυτό που σου αναλογεί!

“Θα το έχεις αυτό που σου αξίζει αγαπητό μου Λιοντάρι”, σου λέει η Νέα Σελήνη και φυσικά με τη λέξη Λιοντάρι δεν αναφέρεται στο ζώδιο σου, αλλά στην δύναμη και στη μεγαλοπρέπεια με την οποία οφείλεις να κινηθείς.

Ναι θα θέσεις στόχους. Θα ξέρεις μέσα σου ότι αξίζεις ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ. Θα επαναπροσδιορίσεις κι άλλο υφιστάμενες σχέσεις, συνεργασίες, ανθρώπους, ενασχολήσεις, γούστα και ορέξεις.

ΑΛΛΑ θα τα πετύχεις όλα αυτά, ΣΟΥ ΛΕΕΙ αυτή η Νέα Σελήνη, επειδή θα ακούς την καρδιά ΣΟΥ και θα στηρίζεσαι στη δύναμή ΣΟΥ. Αυτό που σου αναλογεί θα έρθει, αρκεί να μη το επιζητάς με ανυπομονησία, υπερφίαλα, εγωιστικά, η φλογισμένος και φλογισμένη από ματαιοδοξία.

Είναι ένα φεγγάρι το οποίο κλείνει επίσης θέματα ανεξαρτησίας και του κατά πόσο παίρνεις τα όσα σου αξίζουν, και τα οποία κορυφώθηκαν στις αρχές του Φλεβάρη του 2023.

Το τετράγωνο που κάνει η Νέα Σελήνη αυτή με τον πλανήτη Ουρανό, κατά την δική μου γνώμη, δεν είναι δηλωτικό χωρισμών, ξαφνικών αποκαλύψεων στις σχέσεις και ανατροπών από εκεί που δεν το περιμένουμε. Η δική μου Αστρολογική ματιά δε μπορεί να το δει ξέχωρα από το γεγονός ότι η Αφροδίτη είναι ανάδρομη και ότι μόλις έκανε σύνοδο με τον Ήλιο, ενώ αμέσως μετά έχουμε τη Νέα Σελήνη.

Για μένα λοιπόν το τετράγωνο αυτό είναι οι αλλαγές που συντελούνται μέσα σου.

Δεν είναι ούτε οριστικοί χωρισμοί, ούτε εκρήξεις και απρόσμενες εκπλήξεις και αλλαγές – τουλάχιστον για όσο θα κρατάει η επιρροή της Νέας Σελήνης αυτής αν οχι και ακόμα περισσότερο. Δηλαδή μέχρι την επόμενη Πανσέληνο τουλάχιστον!

Για μένα το τετράγωνο είναι η εσωτερική απελευθέρωση που ήδη νιώθεις ή η ανάγκη για απελευθέρωση για την οποία πασχίζεις, και την οποία και θα διαπραγματευτείς εσωτερικά ΠΡΩΤΑ με τον εαυτό σου.

Αν είναι να έρθει οριστικός χωρισμός, ρήξη, η αλλαγή, θα έρθει επειδή ΕΣΥ θα το αποφασίσεις και μετά τις 16 Σεπτεμβρίου!

Οπότε ούτε ξαφνικός θα είναι ο χωρισμός ή η όποια αλλαγή, ούτε άμεση.

Το ίδιο βέβαια ισχύει και για χωρισμούς και αποστασιοποιήσεις σε σχέσεις που έχουν ήδη γίνει το προηγούμενο διάστημα που μας πέρασε.

Φυσικά και δεν είναι οριστικοί ακόμα, και το τοπίο δεν έχει ξεκαθαρίσει!

Ο Ουρανός ταράζει τις σταθερές μας, αλλά όσο η Αφροδίτη παραμένει ανάδρομη (μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου), και επειδή όταν θα γυρίσει ορθόδρομη, θα έχουμε ήδη τότε τον Ερμή να είναι ανάδρομος (μέχρι τις 16 του Σεπτέμβρη), τίποτε το οριστικό και το τελεσίδικο όσον αφορά τις σχέσεις μας δεν έχει ήδη γίνει ή δεν θα γίνει.

Η … “Αρχή της Απροσδιοριστίας”, και των συνεχών ανατροπών είναι που θα ισχύει κατά την Αστρολογική μου άποψη, και όχι οριστικοί χωρισμοί.

Άρα Νέα Σελήνη στο Λέοντα: Πιθανές εντάσεις ΝΑΙ, οριστικοί χωρισμοί ΟΧΙ.

­


Επίσης να λάβουμε υπόψη μας και το εξής σημαντικό Αστρολογικά.

Μπορεί η Νέα Σελήνη και η Αφροδίτη να είναι σε πολύ στενό τετράγωνο με τον Ουρανό, αλλά έχουμε επίσης τον Άρη και τον Ερμή από το Ζώδιο της Παρθένου σε τρίγωνο μαζί του.

Έτσι διαμορφώνεται πλανητικά ένας σχηματισμός που ονομάζεται Μεσαίο Τρίγωνο Μάθησης, ανάμεσα σε Νέα Σελήνη και Αφροδίτη – Άρη και Ερμή – και Ουρανό.

Ο σχηματισμός αυτός μιλάει για προσεκτική και σταθερή αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα ανακύψουν, για πειραματισμούς με στόχο την καλύτερη προσαρμογή μας στις καταστάσεις και για τελικές λύσεις σε προβλήματα και δραστικές και μελετημένες αποφάσεις οι οποίες τώρα σχηματοποιούνται.

Είναι μια ευκαιρία μέσα από πρόσκαιρη κρίση αυτό το φεγγάρι.

Άρα μη φοβάστε μη σας πέσει ο Ουρανός στο κεφάλι αλλά αντίθετα θέσετε τους στόχους σας, μέσα σας πρώτα, αυτόνομα και ελεύθερα. Ακούγοντας την καρδιά σας, και πιστεύοντας στην δύναμή σας. Υπολογίστε και μετρήστε καλά τα επόμενα βήματά σας και τολμήστε μάλιστα να κάνετε το πρώτο από σήμερα!

Από αυτή τη στιγμή!

Εύχομαι καλή Νέα Σελήνη σε όλους και όλες σας!


Sharing is Caring” – Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε στα social media

Μη παραλείψεις να κάνεις τη δωρεά σου και να υποστήριξεις το Cosmos of Astrology!


Επικοινώνησε μαζί μου για προσωπική συνεδρία

Facebook Messenger   |   Instagram   |   Φόρμα επικοινωνίας

SUPPORT COSMOS OF ASTROLOGY


COSMOS OF ASTROLOGY MOVED TO AN UPGRADED HOSTING PACKAGE

Cosmos of Astrology site has been upgraded and is now giving you quality astrology combined with speed!

Dear readers, Cosmos relies on your help to continue to provide for you, not only the best content, but also a smooth and fast internet experience.

If you feel so, make a donation to actively support and show your appreciation!
Thank you!

Your support makes a big impact. Any gift amount is greatly appreciated.


THE IMPORTANCE OF AN ASTROLOGICAL READING

Andrew Ifandis approaches the horoscope as a portrait of a person’s inherent potential. A reading can reveal your natal chart’s dynamics, prepare you for the future and can constructively help you towards awareness, self-realization and externalizing of your most creative.

 

GET YOUR OWN READING! GO TO SHOP

© Andrew Ifandis-Cosmos of Astrology
No part of this article may be used without written consent of the author, unless credit and reference to this website are provided.

NEW MOON IN CANCER 17 JULY 2023

Sharing is caring:

NEW MOON IN CANCER 17 JULY 2023


NEW MOON IN CANCER 17 JULY 2023

Deep into the core of YOUR inner strength

By astrologer, Andrew Ifandis


Request a reading with astrologer Andrew Ifandis

Facebook Messenger   |   Instagram   |   Contact Form


A karmic, focal, dynamic, challenging, transformative but also regenerative and Sacred New Moon takes place on July 17 at 24°56′ Cancer. It is a powerful and complex Moon which occurs in parallel with significant other astrological circumstances and within a very powerful network of aspects.

But first things first.

The New Moon in Cancer is ideal for setting your intentions. To plant a seed. A new intention that starts from your center, from the deepest parts of your core and that you need to nurture so that it can grow. An intention that encompasses you and those you love and which as it grows will return even more care and protection back to you.

This New Moon is also an awareness of the positive qualities you have within yourself, which if externalized would create a protective web of light around you. Qualities such as protection, ability to nurture, to understand, to love, to care, to show tenderness.

 


Memories will come with this New Moon. Your intuition will be heightened. Psychic abilities are accentuated and you can discern subtle and imperceptible changes in the energy field around you.

Feelings of others, vibes, sensations of the place, impressions of everything, which you experience and feel yourself.

You are in the center. Follow your inner voice.

 

Pluto in Capricorn is in opposition to the New Moon. That’s why it’s dynamic and transformative.

Because in order for the seed to grow you need to clear the ground. Blockages, power plays, jealousies, toxicity are what you need to root out of your emotional landscape and start cultivating the positive qualities I mentioned above.

You may face such behaviors within relationships and partnerships but you can easily overcome them as long as you are in the mood for a fresh start and not in the mood to retaliate and persist in the wrongdoings but rather by remaining strong, at your center!

Your sensitivity is your strength!

 

This is a pivotal point at which the New Moon occurs. Less than two hours after this Moon, the Moon’s Nodes change Signs and move to the Aries – Libra Axis.

A transition that changes the themes of relationships for the next 18 months, and says – among other things – that evolution has to do with having the right balance between individualism and cooperation with others, and that compromising to please others or being aggressive and seeing things only from your own perspective… is not evolving.

This New Moon opens the curtain of the nodal transition, and karmically invites us to make a balanced and correct management between “I” and “We” for the coming months.

Tenderly and from our center. Otherwise the result will be emotional stress and radical changes we won’t like.

 

This New Moon is dynamic, but fortunately its aspect to Pluto and the Lunar Nodes is not the tightest aspect.

A beautiful sextile that Uranus in Taurus makes with the two lights gives opportunities for change and renewal. Originality of expression. Pure emotions. Feeling deep inside what is your truth. It is boldness for the new. It is “Eureka” and enthusiasm for the seed you want to sow, for the new that you want to be, for the new that you want to feel!

It’s an aspect that in an unexpected way can present you with opportunities you didn’t expect, or bring you sudden ideas and solutions!

But THE MOST IMPORTANT aspect I leave for the end.

This is the wonderful trine that the two lights receive from Neptune in Pisces, which is the MOST TIGHT ASPECT in the chart of the New Moon in Cancer.

It is a trine which gives great potential for your prayers to become true. To plant your seed, with love and selflessness, and to taste the fruits of the materialization of your wishes. To lay the foundations of your dream. To grow with more intuition, with more creativity, with more empathy.

 

Become a Receiver.

Listen to the Messages.

Pray with a whole Heart.

Raise your Vibrations!

 

Neptune, which is simultaneously in a sextile aspect to Pluto, practically acts as a helping hand in the opposition of Pluto with the two lights and serves as an outlet from the pressure.

It is a wedge formation that we could give it the title:

“Transformation through increased Spirituality and Intuition.”

 

The heightened intuition of Cancer in which the New Moon occurs, the spirituality and inspiration that Neptune brings, and the ease of changing perspective and perception that Uranus brings, are elements that can make this New Moon a very important springboard indeed.

For intentions to be realized.

For renewed relationships.

For creative beginnings.

For you to feel more at your sacred center.

For laying the groundwork for your evolution, no matter what challenges may arise.

Seize the opportunity! Follow your inner voice!

 


Request a reading with astrologer Andrew Ifandis

Facebook Messenger   |   Instagram   |   Contact Form


“Sharing is Caring” – If you enjoyed this article please share on social media

Do not pass the blessing of making a donation to Cosmos of Astrology

and show your appreciation

SUPPORT COSMOS OF ASTROLOGY


COSMOS OF ASTROLOGY MOVED TO AN UPGRADED HOSTING PACKAGE Cosmos of Astrology site has been upgraded and is now giving you quality astrology combined with speed! Dear readers, Cosmos relies on your help to continue to provide for you, not only the best content, but also a smooth and fast internet experience. If you feel so, make a donation to actively support and show your appreciation! Thank you!
Your support makes a big impact. Any gift amount is greatly appreciated.

THE IMPORTANCE OF AN ASTROLOGICAL READING

Andrew Ifandis approaches the horoscope as a portrait of a person’s inherent potential. A reading can reveal your natal chart’s dynamics, prepare you for the future and can constructively help you towards awareness, self-realization and externalizing of your most creative.

 

GET YOUR OWN READING! GO TO SHOP


© Andrew Ifandis-Cosmos of Astrology No part of this article may be used without written consent of the author, unless credit and reference to this website are provided.
ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΔΥΜΟΥΣ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

NEW MOON IN GEMINI 18 JUNE 2023

Sharing is caring:

NEW MOON IN GEMINI 18 JUNE 2023


NEW MOON IN GEMINI 18 JUNE 2023

By astrologer, Andrew Ifandis


Request a reading with astrologer Andrew Ifandis

Facebook Messenger   |   Instagram   |   Contact Form


A New Moon takes place on June 18, 2023 at 26°43′ of the Gemini Sign.

 

It affects us all regardless of our Zodiac sign and according to the house in which it falls in our astrological chart.

It especially affects GEMINI, SAGITTARIUS, VIRGO, PISCES, TAURUS, SCORPIO, LEO and AQUARIUS persons who are born within the last five days of their Zodiac Sign or those of you who have a personal planet or your Ascendant between 25°00′ – 29°59′ in the above Signs.


 

Like every New Moon, this is a Moon that brings realizations and marks a beginning or a reboot. As it takes place in the Sign of Gemini it marks a new cycle where messages, communication and conversations will play an important role.

But this New Moon takes place within a net of significant aspects that add a completely different meaning to all the above. Neptune in Pisces forms a square aspect to the Two Lights. The feeling is imaginary. Emotions are deceptive. There is a strong tendency to communicate but there are also some thoughts… secret thoughts.

The Gemini Sign easily starts conversations or sends messages and does so with quite a playful and light-hearted attitude in an exchange of words that is more like flirting or playing. As Neptune squares the Lights, it is easy to understand why texting ignites thoughts that are private. Hidden. Imagined.

Our judgment becomes clouded, and we are unable to clearly discern our choices. We seem like we want something different but we’re not sure what it is or how to achieve it. Disappointments will not be absent, so we need to be prepared for events and situations to not be what they seem.

 

There are dilemmas caused by this New Moon which also happens to be in CONJUNCTION with Asteroid Hera (Juno). The Asteroid is at 27°31′ Gemini and is also getting a close square from Neptune.

Hera (Juno) is the archetype of the wife, the venerable and socially acceptable married partner and is astrologically associated with the institution of marriage and married life. One could say that with this New Moon, the conjugal lady starts having second thoughts about her marriage and is seduced by messages she receives or by her own deceptive expectations.

But it is not only this that is setting a backdrop that will have a strong impact on marriages and relationships.

Two other equally IMPORTANT Asteroids are in opposition to each other, located at 28° of their Sign. This means they make close aspects to the New Moon, and to Neptune and to Hera (Juno).

 

Asteroid Hestia (Vesta) from 28°03′ Taurus is in opposition to Asteroid Cupido at 28°21 Scorpio – Cupido is one of the most important asteroids I am studying for erotic affairs and is associated with infatuation or lust for the object of our desire.

Opposite Cupido is Hestia (Vesta), which symbolizes the Sacred House, the Home and the unquenchable flame of family warmth. The symbolism is obvious since the safety and peace of the family home is threatened by the desire-filled Scorpionic infatuation and erotic obsession.

Add to this the fact that the above opposition makes divisive and ambivalent aspects on the New Moon and Hera (Juno), while making beautiful sextile and trine formations with deceptive Neptune, and a fantasy romance combined with erotic desire easily compose a landscape in which issues of fidelity or… infidelity(!) in relationships appear to trouble us.

 

Add to the mix the fact that Venus and Mars are conjunct, and will keep getting closer to each other, in the fiery Sign of Leo, which craves attention, and we understand that relationships, thoughts, thoughts, faith, infidelity, infatuation, flirtation, courtship, communication, secret or overt, and an intense erotic desire all become an intertwined tangle…

Whether the temptation comes from outside or emerges as a plausible choice because one is in a relationship that has been disappointing him or her lately, here is a New Moon that will test relationships and marriages as a deceptive veil of doubt and a longing to experience something different makes our choices blurred and brings dilemmas.

 

New connections for those who are single that may arise will be seemingly promising, but on closer inspection they will prove to be different from what they appear to be…

Also be careful about anything you want to initiate with this New Moon and would suggest you’d better take some more time before jumping into it so you can better measure it.

Take time as Saturn turns retrograde TOGETHER with the New Moon and when Saturn moves retrograde it brings up Karmic lessons for what we need to review or reconsider.

 

This is a PARTICULARLY complex New Moon that while on one hand will entice us, on the other hand it can lead us to important and profound realizations and ultimately allow us to make good decisions or productive new beginnings in our lives in a second year.

 

 


Request a reading with astrologer Andrew Ifandis

Facebook Messenger   |   Instagram   |   Contact Form


“Sharing is Caring” – If you enjoyed this article please share on social media

Do not pass the blessing of making a donation to Cosmos of Astrology

and show your appreciation

SUPPORT COSMOS OF ASTROLOGY


COSMOS OF ASTROLOGY MOVED TO AN UPGRADED HOSTING PACKAGE Cosmos of Astrology site has been upgraded and is now giving you quality astrology combined with speed! Dear readers, Cosmos relies on your help to continue to provide for you, not only the best content, but also a smooth and fast internet experience. If you feel so, make a donation to actively support and show your appreciation! Thank you!
Your support makes a big impact. Any gift amount is greatly appreciated.

THE IMPORTANCE OF AN ASTROLOGICAL READING

Andrew Ifandis approaches the horoscope as a portrait of a person’s inherent potential. A reading can reveal your natal chart’s dynamics, prepare you for the future and can constructively help you towards awareness, self-realization and externalizing of your most creative.

 

GET YOUR OWN READING! GO TO SHOP


© Andrew Ifandis-Cosmos of Astrology No part of this article may be used without written consent of the author, unless credit and reference to this website are provided.
ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ 19 ΜΑΙΟΥ 2023

NEW MOON IN TAURUS 19 MAY 2023

Sharing is caring:

NEW MOON IN TAURUS 19 MAY 2023


NEW MOON IN TAURUS 19 MAY 2023

By astrologer, Andrew Ifandis


Request a reading with astrologer Andrew Ifandis

Facebook Messenger   |   Instagram   |   Contact Form


New Moon in Taurus at 28°25′ of the Sign is a moon of incredible potential!

It has the energy of a new beginning, like any new moon. It takes place in a backdrop of aspects, both positive and challenging, but which work to push us towards achieving something better.

It is ideal for setting goals related to your finances, entrepreneurship, and anything related to your income. It favors new endeavors, and can spawn ideas, as Mercury in Taurus’ sign turned direct again, a few days earlier, and favors meetings and discussions relating to these matters.

The New Moon in Taurus is also an ideal moon for listening to your body and senses. Ground yourself and get in touch with nature.

Feel the peace. Feel the calmness in the rustling of the leaves and let yourself go into simplicity for a while. Ritualistically this is a magical moon for setting long-term intentions that can evolve slowly, steadily and in alignment with your deepest values.

Mars from Cancer is in a supportive sextile aspect to the New Moon and intuitively you feel that this is indeed the right time to move forward. Care and practicality combine and offer opportunities for you to stabilize emotional issues. You feel that you have the drive, appetite and heart to nurture relationships and lay the groundwork for your desires.

Jupiter has just entered the sign of Taurus, and while in the long term it favors stable and secure growth, in the chart of this New Moon Jupiter is square to Mars.

It’s precisely over-enthusiasm that you should watch out for. Everything will happen… but Taurus is a sign that goes slow. This Moon asks you to make the plan, take the first step and be persistent, but also to steer clear of stubbornness and haste. Your ambitions and wants are bound to meet obstacles and persisting stubbornly can only bring fatigue.

Two days after the New Moon, a T-square between Mars, which has just entered Leo, Jupiter in Taurus, and Pluto in Aquarius is your test.

This formation gives tremendous impetus to whatever you want to accomplish but also introduces resistance that will have to be overcome over time. It will be ideal if you use its energy as a force of inner belief and faith in your ambitions and the end result, BUT it will have the complete opposite effect if you externalize, stubbornness, impatience or even a willingness to push and manipulate to get what you want faster.

This dynamism can bring intense pressure as our ambitions will be challenged by the situations around you!
Some of the questions this Taurus New Moon will raise are:

  • How can you maintain inner peace through a period of change and destabilization?
  • How can you build and strengthen your material resources while the landscape itself is changing?
  • How can you tap into your emotional resilience and remain focused with willpower toward your goals as you will encounter obstacles around?

Just slow and steady is the wise choice for the next two weeks.


The separating trine of Mars and Neptune has already given you inspiration and vision. The sextiles that the Sun and Moon also make with Neptune in Pisces make you feel fulfilled by the very contact with nature, the satisfaction of the senses, the little pleasures.

Joy is found in simplicity and tranquility. Your first concern should be to have peace and quiet. Maintain your calm, which is as non-negotiable as is your value.

You are the vessel. You are the Amphora of energies that this moon casts with its aspects. Choose what vessel and receptor of energies you wish to be and what energies you will preserve inside your body and your soul.

This New Moon can renew your material resources and your emotional sense of worth, and can fill you, if you are properly receptive and receptive, with patience, perseverance, sensitivity and a necessary understanding of handling situations, so that you can have more effective communication and take advantage of opportunities.

It can help you find the material and emotional security you seek within yourself, and consequently, find it in your relationships and partnerships as well.

Remember… just go slow and steady.

 


Request a reading with astrologer Andrew Ifandis

Facebook Messenger   |   Instagram   |   Contact Form


“Sharing is Caring” – If you enjoyed this article please share on social media

Do not pass the blessing of making a donation to Cosmos of Astrology

and show your appreciation

SUPPORT COSMOS OF ASTROLOGY


COSMOS OF ASTROLOGY MOVED TO AN UPGRADED HOSTING PACKAGE Cosmos of Astrology site has been upgraded and is now giving you quality astrology combined with speed! Dear readers, Cosmos relies on your help to continue to provide for you, not only the best content, but also a smooth and fast internet experience. If you feel so, make a donation to actively support and show your appreciation! Thank you!
Your support makes a big impact. Any gift amount is greatly appreciated.

THE IMPORTANCE OF AN ASTROLOGICAL READING

Andrew Ifandis approaches the horoscope as a portrait of a person’s inherent potential. A reading can reveal your natal chart’s dynamics, prepare you for the future and can constructively help you towards awareness, self-realization and externalizing of your most creative.

 

GET YOUR OWN READING! GO TO SHOP


© Andrew Ifandis-Cosmos of Astrology No part of this article may be used without written consent of the author, unless credit and reference to this website are provided.
ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟΝ ΚΡΙΟ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

NEW MOON IN ARIES 21 MARCH 2023

Sharing is caring:

NEW MOON IN ARIES 21 MARCH 2023


NEW MOON IN ARIES 21 MARCH 2023

By astrologer, Andrew Ifandis


Request a reading with astrologer Andrew Ifandis

Facebook Messenger   |   Instagram   |   Contact Form


Degree: 0°49′

 

I am the most powerful moon of the Year. I am a New Moon that has the power to transform you. I combine the energies of Beginning and Ending and set in motion the great forces that determine the evolution and expansion of your consciousness.

I am the Moon pushing you to be that into which you have been gradually transforming over a long period of time. I am the Principle of your transformation. I am the end and the beginning. Something is dying within you so that you can live more authentically. Centered and in touch with who you are.

 

I am the I AM of all your affirmations.

 

Right when the New Astrological Year begins. Now that a new cycle of seasons, is starting again!

I am the energy of Spring. I am the Tropical Beginning and the Beginning of a new trajectory.

Equinox and New Moon at 0° degree at the beginning of the entire Zodiac. At the degree of the beginning of the World.

 

Everything you wish upon me is aligned with your EVOLUTION as I bring the seed of manifestation to the exact same point that has determined your destiny. At that which you have chosen…before you have even incarnated!

I am a New Moon conjunct the North Node of your Draconic chart. My influence is an encouraging and supportive prod at your back. A boost from your Higher Self to take another step towards your Calling.

 

You feel it intuitively. You feel it in the Change that is about to come as Pluto prepares to enter Aquarius. I, the New Moon in Aries, am opening the gate for him.

I, the Equinox New Moon, dare to open the Gate wide and YOU, having my energy, that of the Principle of Principles, are energized by the shift that is coming, to rush forward!

 

What was will no longer be… And what will be, is YOU experiencing the world through different eyes… Internally.

 

For I am an opportunity given to you as your very soul looks at itself in the mirror.

 

Psychological transformations. You stare into the mirror of the unconscious and see the darkness. But you face it boldly. You have the courage, the fortitude and the will to make the leap!

You have the zest to spread the fire of your creation, and your passion is such, that it yields the momentum that rises the Phoenix from its ashes!

You will descend deep into your unconscious with me, and with Pluto I will lead you through Hades, but I will not keep you there. Instead I will show you the shadows and the monsters in order for you to fight them. To overcome them.

 

There is a way! There is a plan… from above.

 

I am the powerful force of your will. I am the call to overcome every obstacle so that you can be reborn in your new form, out of the cocoon.

Swiftly and nimbly the mind begins to comprehend. Fueled by my spark you are filled with ideas and intentions. Ideas are seeds and seeds sprout. Thoughts of renewal. Bold flashes!

Important meetings. You want movement, action! Enjoy the excitement and temper the rush. You’re already free.

Control your energy, don’t rush but also don’t remain stagnant.

 

You are in the Magic place outside of time.

After you have made your decision but also before you have made it yet!

 

Destiny is calling you. The universe itself speaks to your thirsty heart.

It’s time to live the stories that you haven’t lived yet. To live YOUR life as you have not lived it yet. To dare, as Venus joins in a kiss to the North Node to step out of your safety zone and seek new paths that lead to your VALUE.

To dare to be in fulfilling relationships. To dare to love you, to let go of those who don’t match your unique journey.

 

I am the New Moon in Aries. The Equinox. The turning of the seasons. A Karmic Seed that Uroboros sows in the center of the World as he chases his tail. And Neptune, in an incompatible conjunction with me, through the dream world of Fantasy comes into YOUR dream and lets you have a message in a wave.

 

” Surrender to that which excites you! What life are you dreaming of? Who or what is stopping you from living it?

No one and nothing, but YOU.

 

For YOU ARE the Creator of YOUR reality.

 

YOU create YOUR LIFE.”

 

I am the NEW MOON IN ARIES at 0° DEGREE.

I am the PRINCIPLE of the TRANSFORMATION, which at the time I occur, YOU will choose for Yourself!!!

 


Request a reading with astrologer Andrew Ifandis

Facebook Messenger   |   Instagram   |   Contact Form


“Sharing is Caring” – If you enjoyed this article please share on social media

Do not pass the blessing of making a donation to Cosmos of Astrology

and show your appreciation

SUPPORT COSMOS OF ASTROLOGY


COSMOS OF ASTROLOGY MOVED TO AN UPGRADED HOSTING PACKAGE Cosmos of Astrology site has been upgraded and is now giving you quality astrology combined with speed! Dear readers, Cosmos relies on your help to continue to provide for you, not only the best content, but also a smooth and fast internet experience. If you feel so, make a donation to actively support and show your appreciation! Thank you!
Your support makes a big impact. Any gift amount is greatly appreciated.

THE IMPORTANCE OF AN ASTROLOGICAL READING

Andrew Ifandis approaches the horoscope as a portrait of a person’s inherent potential. A reading can reveal your natal chart’s dynamics, prepare you for the future and can constructively help you towards awareness, self-realization and externalizing of your most creative.

 

GET YOUR OWN READING! GO TO SHOP


© Andrew Ifandis-Cosmos of Astrology No part of this article may be used without written consent of the author, unless credit and reference to this website are provided.
NEW MOON IN PISCES 20 FEBRUARY 2023

NEW MOON IN PISCES 20 FEBRUARY 2023

Sharing is caring:

NEW MOON IN PISCES 20 FEBRUARY 2023


NEW MOON IN PISCES 20 FEBRUARY 2023

By astrologer, Andrew Ifandis


Request a reading with astrologer Andrew Ifandis

Facebook Messenger   |   Instagram   |   Contact Form


 

After the difficult full moon in Leo that troubled relationships and brought on temporary, or in many cases permanent separations, a Pisces New Moon now comes to either revive relations or to bring closure to the past two weeks.

Each New Moon in Pisces is a call from the seas of infinity. It is an energetic dynamo that replenishes in us all with the noble qualities of the last Sign of the Zodiac.

It is the realization of the Universal within us.

Through the human experience – as expressed by the Zodiac, we come via Pisces to the total fusion of all previous experiences and their transmutation into distilled essence.

It is here where spirit and soul, having completed their journey through the eleven preceding Zodiac signs, now meet for the last time bringing emotional realizations full of sensitivity.

Realizations that transcend defined concepts such as the self, the ego, the everyday, the human, and instead create within us a sense of wonder for the abstract, the Supreme, for what is beyond and above of us, for what ultimately makes us humans, capable of transcending ourselves and exceeding our own existence, when filled with meaning, love, compassion.

It is a sense of Oneness and Wholeness with everyone and everything. A Mystical merging in a Universal Unfolding.

It is a call to UNION.


So what is it that the universal energy of this New Moon brings?

Sun and Moon meet at 01°22′ degrees Pisces and the need for ultimate union is manifested. It’s the POTENTIAL to achieve the Piscean dream, whether it’s about relationships with others, or the spirituality we feel is calling us, or the realization of how powerful our dreams and imagination can be that they can change our reality.

THE POTENTIAL!  No one guarantees the accomplishment. It is only you reading these lines that can make it happen…

The New Moon in Pisces is the seed. A seed that is “watered” by the sextile of Venus to Pluto, an aspect that speaks to the very power of love to transform your being. A spark that gives the promise that you can overcome any possible obstacle, as long as you are true to you.

At anaeretic degrees both Venus and Pluto ask you to fully express the positive qualities that each planet expresses in the sign they are in, so that you may unfold the potential of the aspect.

Venus at 29° Pisces asks for complete and selfless love, free of illusions but true to her dream of union.

Pluto at 29° Capricorn asks for full psychological catharsis and responsibility in the handling of power, liberated from manipulative patterns or superiority complexes but focused on succeeding.

 

The New Moon is opening up possibilities a mere two degrees ahead of the Venus/Pluto midpoint and asks you to have Faith in your Dream.

Either you do or you don’t. The cycles are coming full circle.

 

You are in the passage of the Gateway of 02/20 = 22, (the Twentieth of February that is), a Gateway that has to do with relationship dilemmas, and transcendental connections.

The degree that the New Moon occurs is 01° 22′. Again, 22 but also the unit, number 1, that is, the possibility.

In a quintile aspect to Uranus, the New Moon again speaks of the POTENTIAL for renewing romance and dreams, after past upheavals and with new solid foundations.

Beware however, the aspect does not manifest in the physical plane but only through your own conscious choice to manifest it and use its energy.

Mercury in Aquarius is simultaneously square to the Nodes, trine to Mars, sextile to Jupiter, sextile to Chiron, semi-sextile to Venus, and square to Uranus.

The solution to how to solve the mental puzzles that the past period has brought to your relationships, bringing permanent or temporary separations and detachment, or whether you want to be alone, comes from the fact that all aspects to Mercury end up in its being disposited by Uranus, which is disposited by Venus, which is in her Exaltation Sign!

Venus has the final saying and decides whether to close the cycles for good or start them anew, and Neptune rules her as it rules the New Moon.

Will you stay in the fog, the fears, the inertia? Will you act on the dilemmas of the Mind, will you act to heal the wound or will you act to avoid getting hurt again?


This New Moon gives you the opportunity to open your heart and feel the rich flow of emotions you are capable of feeling.  It brings creative opportunities, loving connections, and the possibility of compassion and forgiveness.

The grid of relationships around this Moon is a challenge to your free will.

Will you accept it? Will you say “Yes” to whatever brings you spiritual and emotional fulfillment and feel ready to embrace the universe whole with an open heart?

Or will you come full circle and let go into a new flow and a new vision that inspires and fills you equally?

The decision is yours.

 

Wishing a wonderful New Moon to each and every one of you!


Request a reading with astrologer Andrew Ifandis

Facebook Messenger   |   Instagram   |   Contact Form


“Sharing is Caring” – If you enjoyed this article please share on social media

Do not pass the blessing of making a donation to Cosmos of Astrology

and show your appreciation!

 

SUPPORT COSMOS OF ASTROLOGY


COSMOS OF ASTROLOGY MOVED TO AN UPGRADED HOSTING PACKAGE Cosmos of Astrology site has been upgraded and is now giving you quality astrology combined with speed! Dear readers, Cosmos relies on your help to continue to provide for you, not only the best content, but also a smooth and fast internet experience. If you feel so, make a donation to actively support and show your appreciation! Thank you!
Your support makes a big impact. Any gift amount is greatly appreciated.

THE IMPORTANCE OF AN ASTROLOGICAL READING

Andrew Ifandis approaches the horoscope as a portrait of a person’s inherent potential. A reading can reveal your natal chart’s dynamics, prepare you for the future and can constructively help you towards awareness, self-realization and externalizing of your most creative.

 

GET YOUR OWN READING! GO TO SHOP


© Andrew Ifandis-Cosmos of Astrology No part of this article may be used without written consent of the author, unless credit and reference to this website are provided.
ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟΝ ΑΙΓΟΚΕΡΩ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

NEW MOON IN CAPRICORN 23 DECEMBER 2022

Sharing is caring:

NEW MOON IN CAPRICORN 23 DECEMBER 2022


NEW MOON IN CAPRICORN 23 DECEMBER 2022

By astrologer, Andrew Ifandis


Request a reading with astrologer Andrew Ifandis

Facebook Messenger   |   Instagram   |   Contact Form


The New Moon in Capricorn is a positive moon for everyone.

Very positive for TAURUS, VIRGO, CAPRICORN, SCORPIO, and PISCES persons born in the very first days of their Sign, or those of you who have personal planets or angles in your Horoscope near the degrees 0°-or 14°-18° of the above Zodiac signs.

Positive also for ARIES, CANCER, LIBRA persons born in the very first days of their Sign, or those of you who have personal planets or angles in your Horoscope near the degrees 0°- of the above Zodiac signs.

As well as for ARIES, GEMINI, LEO, AQUARIUS, and SAGITTARIUS persons born in the very last days of their Sign, or those of you who have personal planets or angles in your Horoscope near the degrees 28°-29°59’ of the above Zodiac signs.


Finally, a beautiful New Moon happens two days before Christmas on December 23rd. It is a Moon which takes place at 1°32′ of CAPRICORN and it holds a lot of potential!

Like all New Moons, this one too is a seed of a new beginning, a fresh start or something new appearing in the area of your horoscope in which it happens.

With the New Moon in the sign of CAPRICORN this seed is practical in nature and is blessed with a long-term perspective. Anything that begins now will have a solid foundation and the potential to grow even more and have great boom.

Naturally with a New Moon in CAPRICORN our professional matters and ambitions are favored. It is an ideal time to set new goals, organize plans about practical matters and deal with anything new in a serious, organized and responsible manner.

But this New Moon holds yet more opportunities and brings success in what we want to start for two additional reasons.

The first is that it takes place at 01° of CAPRICORN, that is, it occurs at an initial degree of the Zodiac, and thus brings with it an energy of freshness, combined with impulse and practicality.

The second reason is that the planet Jupiter is not just at an initial degree but at 0° degree of ARIES, the very first degree of the entire Zodiac!

This New Moon is not just a beginning, but a completely New Beginning and a completely new cycle for each and every one of you depending on the area that Jupiter rules in your Horoscope and the area in which it is currently in.

In fact, it is very likely that the first signs of this beginning appeared as initial ideas, first encounter with a person, or first considerations to do something, from May 10 to May 20, 2022 when Jupiter was again in these same degrees.

Full of blessings and possibilities everything that begins under this New Moon with Jupiter powerful at 0° degree of ARIES but also in a square aspect to the two Lights.

All you need is to act carefully, organized and with faith in yourself, having first measured the risks and without haste. The seed planted now needs patience and perseverance, but it will yield plentiful rewards.

Capricorn is the Sign of the Material Plane, as I have written before, and therefore this New Moon also hides many possibilities for manifesting your intentions. On a purely energetic level, visualize, set practical intentions, have faith in your abilities, and dare to fearlessly take the first steps in order to see these intentions made manifest during the next 6 months.

The sextile that NEPTUNE in PISCES makes to MERCURY in CAPRICORN is an aspect that can make dreams come true, give us inspiration that is directed at practical issues, as well as the necessary alignment of the intellect with the universal, so that we can see beyond material intentions and feel the quintessence of our ambition at the level of the soul.

Uranus from TAURUS in a trine to VENUS in CAPRICORN is the aspect, which for those of you who belong to the Earth signs and have personal planets or your Ascendant between 14°-18° degrees, helps to make a new relationship, an acquaintance or further open your social circle with this New Moon.

It’s an ideal aspect for social gatherings and brings a measured yet needed renewal to friendships and social life as well as refreshment to existing relationships.

One more positive aspect of this New Moon is the sextile aspect formed between the planet MARS, which is retrograde in the sign of GEMINI, and CHIRON in the sign of ARIES. It is an aspect which provides opportunities to heal wounds from verbal conflicts, tensions and frustration that were caused by the previous Full Moon in GEMINI, which has distressed many of you.

Now is the time to make a fresh start with a conciliatory mood and a shift from the aggressive arguments of the previous period, to comforting conversations, and in the case of couples, to healing… sex!

Especially if we see this aspect combined with the URANUS – VENUS aspect, it brings renewal, encouragement and a restart.

There is no negative aspect to the NEW MOON in CAPRICORN and with MERCURY conjunct VENUS, it is a moon that will give us the much-needed peace, harmony, joy, sociability and sweetness to make the festive days of Christmas and New Year beautiful!

 

Wishing a wonderful New Moon to each and every one of you!


Request a reading with astrologer Andrew Ifandis

Facebook Messenger   |   Instagram   |   Contact Form


“Sharing is Caring” – If you enjoyed this article please share on social media

 

SUPPORT COSMOS OF ASTROLOGY


COSMOS OF ASTROLOGY MOVED TO AN UPGRADED HOSTING PACKAGE Cosmos of Astrology site has been upgraded and is now giving you quality astrology combined with speed! Dear readers, Cosmos relies on your help to continue to provide for you, not only the best content, but also a smooth and fast internet experience. If you feel so, make a donation to actively support and show your appreciation! Thank you!
Your support makes a big impact. Any gift amount is greatly appreciated.

THE IMPORTANCE OF AN ASTROLOGICAL READING

Andrew Ifandis approaches the horoscope as a portrait of a person’s inherent potential. A reading can reveal your natal chart’s dynamics, prepare you for the future and can constructively help you towards awareness, self-realization and externalizing of your most creative.

 

GET YOUR OWN READING! GO TO SHOP


© Andrew Ifandis-Cosmos of Astrology No part of this article may be used without written consent of the author, unless credit and reference to this website are provided.